سیستم مورد نیاز بازی No Man's Sky

 

No Man's Sky system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i7-4790

File Size: 10 GB

OS: Windows 10

 

No Man's Sky minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 480

CPU: Intel Core i3-3210

File Size: 10 GB

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)