سیستم مورد نیاز نرم افزار Adobe Photoshop

 

Adobe Photoshop system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 3 GB

OS: Windows 10

 

Adobe Photoshop minimum requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050

CPU: Intel Core i3-2100

File Size: 3 GB

OS: Windows 7