سیستم مورد نیاز بازی Subnautica

 

Subnautica system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 20 GB

OS: Windows Vista SP2 or newer, 64-bit

 

Subnautica minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: Intel HD 4600

CPU: Intel Core i5-4200M

File Size: 20 GB

OS: Windows Vista SP2 or newer, 64-bit