سیستم مورد نیاز نرم افزار Adobe Premiere Pro

 

Adobe Premiere Pro system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i5-7500

File Size: 8 GB

OS: Windows 10 64-Bit

 

Adobe Premiere Pro minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i3-6100

File Size: 8 GB

OS: Windows 10 64-Bit