سیستم مورد نیاز بازی Assassin's Creed Valhalla

 

Assassin's Creed Valhalla system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1080

CPU: Intel Core i7-6700

File Size: 50 GB

OS: Windows 10

 

Assassin's Creed Valhalla minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 960

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 50 GB

OS: Windows 10