سیستم مورد نیاز بازی FIFA 21

 

FIFA 21 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 670

CPU: Intel Core i5-3550

File Size: 50 GB

OS: Windows 10

 

FIFA 21 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i3-6100

File Size: 50 GB

OS: Windows 10 64-Bit