سیستم مورد نیاز بازی Microsoft Flight Simulator

 

Microsoft Flight Simulator system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 590

CPU: Intel Core i5-8400

File Size: 150 GB

OS: Windows 10

 

Microsoft Flight Simulator minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 570

CPU: Intel Core i5-4460

File Size: 150 GB

OS: Windows 10