سیستم مورد نیاز بازی GTA V

GTA 5 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: 72 GB

OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

 

GTA 5 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 9800 GT

CPU: AMD Phenom 9850

File Size: 72 GB

OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1